Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz ve projelerimiz hakkında bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Zemin Etüdü

8.06.1993 tarih ve B09.0.YFK.0.00.00.00-6-5/373 sayılı genelge ile “Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar” yayınlanmıştır.
Murat Mühendislik , bu genelge kapsamında söz konusu “Gözlemsel Zemin Etüt Raporu” ve “Sondaja Dayalı Zemin Etüt Raporu” nu, Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri tarafından saha, laboratuvar ve büro çalışmaları ile tamamlayarak ilgili mühendislik disiplinlerine sunmaktadır. Zemin Etüdü Çalışmalarında; -Bina oturum alanı ve çevresinin jeolojik tabakalarının belirlenmesi, -Her tabakaya ait jeoteknik ve mühendislik parametrelerinin hesaplanması, -Yerel zemin koşullarındaki tehlikelerin belirlenmesi (sıvılaşma, karstik boşluk vs.), -Zeminlerin sınıflandırılması, -Riski en aza indirebilmek için gerekli çalışmaların önerilmesi, amaçlanmaktadır.

İmar Planı Çalışmaları

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında yapılacak imar planları (yeni, revizyon, ilave, mevzii) için yapılacak etütlerde, plana konu olan alanlarda yerleşim açısından jeolojik sakıncaların bulunup bulunmadığı, varsa alınacak tedbirler konusunda ve ayrıntılı jeoteknik inceleme yapılması gereken alanlarla ilgili açıklamalara rapor ve planın ölçeğinde pafta bilgileri olarak yer verilir Jeolojik Jeoteknik ve Jeofizik etüt raporlarında, planlamaya konu olan alanın yerleşime uygunluk açısından değerlendirmesinin yapılarak; Yerleşime uygun alanların, Önlem alınmadan yapılaşmaya izin verilmeyecek alanların, Ayrıntılı Jeoteknik etüt gerektiren alanların, Yerleşime uygun olmayan alanların açıkça belirlenerek ve planın ölçeğindeki harita üzerinde gösterilmesi işini kapsamaktadır.

Kuyu Ruhsatı Çalışmaları

167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun gereğince derinliği ve çapı her ne kadar olursa olsun, ruhsat alınmadan kuyu açmak yasaktır. Derinliği 10 m.’den küçük kuyular, sığ ya da keson kuyu olarak adlandırıldığından bu kuyuları açmak ve işletmek için de artık keson kuyu ruhsatı alınmaktadır. Derinliği 10 m.’den fazla olan kuyular için Arama Ruhsatı alınmadan yapılan çalışmalar kaçak kuyu statüsüne girdiğinden, bu kuyular görevliler tarafından veya herhangi bir ihbar sonucunda tespit edilip para cezası ve kuyunun kapatılması işlemlerine kadar tabi tutulmaktadır.

Firmamız bünyesinde DSİ isterleri doğrultusunda yapılan başvuru ile Arama ve Kullanma Belgelerini kısa sürede temin etmekteyiz.

Yeraltı Suyu Çalışmaları

Hidrojeofizik Çalışmalar, etüt sahasında yeraltısuyu barındırabilecek akifer seviyelerini uygun jeofizik yöntemlerle tespit etmek ve geliştirme imkanlarını araştırmak, hangi lokasyonda ve derinlikte olduğu ile mekanik sondaj sonrası kuyu teçhiz planını ve inşa projesini netleştirmek ve hangi kalitede (kirlilik vb) yeraltısuyu bulunduğunu belirlemek amacıyla yapılır.

Su Sondajı Çalışmaları

Su sondajı, zeminin jeolojik yapısına uygun olarak havalı,darbeli ya da çamur dolaşımı ile yapılan kuyu açma çalışmasıdır. Kuyu açılma işlemi yapıldıktan sonra, açılan kuyunun hidrojeolojik özelliklerine uygun olacak şekilde projelendirme yapılır.Firmamız mühendisleri tarafından sondaj öncesinde yapılan Jeolojik ve Jeofizik Etütler neticesinde belirlenen noktada gerekli derinliğe inilerek, sondaj boyunca devamlı birimlerin kontrolü yapılmaktadır. Sondaj sonrasında teçhiz işlemi, yıkama, çakıllama ve deneme süresince mühendislerimiz tarafından takibi ve tüm testleri yapılarak sondaj işlemi tamamlanmaktadır.

Hidrojeolojik Etüd Ve Raporlar

ÇED Oluru Kapsamında DSİ tarafından verilen görüşlere istinaden veya özel kapsamlar gereği istenilen Hidrojeolojik Etütler sahada ve ofis çalışmaları ile gerçekleştirilir. 3 EM Mühendislik Jeoloji ve Jeofizik mühendislerinin sahanın Jeolojik, Hidrojeolojik özelliklerinin araştırması, – Bölgedeki tüm kaynak, kuyu, kesonların belirlenmesi, su numunesi (en az 2 noktadan) alınarak kimyasal özelliklerinin belirlenmesi, akifer yapıları, beslenme alanlarının belirlenmesi, – Proje sahasında yapılacak çalışmaların yakın çevre yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyuna zararı olup olmayacağına araştırılması ve bertaraf yöntemlerinin belirlenmesi, – DSİ Kontrol Mühendisleri eşliğinde saha çalışmaları. – Jeolojik, Hidrojeolojik ve Topografik Haritaların hazırlanması, – Bölgedeki Hidrolojik elemanların belirlenmesi, – Hidrojeolojik özelliklerinin yorumlanıp raporlandırılması, – İşletmenin çevre etkilerinin belirlenmesi – Sonuç ve Önerilerin verilmesi işlerini kapsamaktadır.

Güzergah Etüdleri

Güzergah belirlenmesi yol mühendisliğinin önemli bir bölümüdür. İyi bir ulaşım planını takip eden güzergah seçimi her türlü yol projesine temel oluşturur. Bu planının en önemli kısmı güzergah ve çevresinin jeolojik yapısının irdelenmesidir. Jeolojik ve Jeofizik veriler birleştirilerek güzergah boyunca karşılaşılacak sorunlar hidrojeolojik ve jeomorfolojik özelliklerin açıklanması, doğal yamaç eğim, kütle hareketlerinin incelenmesi ve bunların çözümü, yapılacak mühendislik yapılarının projelerine altlık teşkil etmesi için ayrıntılı zemin incelenmesi işlerini kapsamaktadır.

Maden Etüdleri

Belli bir jeolojik süreç sonucunda oluşmuş olan maden yatakları, değerli element içeren kayaçlardır. Madenler Metalik Madenler, Endüstriyel Hammaddeler ve Enerji Hammaddeleri şeklinde gruplandırılırlar. Maden sahalarında yapılacak çalışmaların esası maden yataklarının bilimsel yöntemlerle ortaya koymaktır. Maden üretiminin temelini oluşturan maden aramacılığında 3EM Mühendislik, maden yatırımcısının finansmanın riskini en aza indirmeyi, proje maliyetinin azaltılmasını hedeflemektedir. Maden Aramacılığında çalışmalar bölgesel ön arama ile başlar. 3EM saha ekibi deneyimli kadrosu ile jeolojik etüt, jeofizik etüt, sondaj çalışmaları ve numune analizlerini yaparak maden yataklarının oluşum koşullarını, yanal ve düşey devamlılıklarının ve rezervlerini belirlemektedir.

Murat Mühendislik

Hizmetlerimiz ve projelerimiz hakkında bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.